نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

                                                                   بازگشت به صفحه قبل

سروده هایی از کریم بهجت پور   k.behdjatpour@gmail.com
   تک شاخه گلی
آبان ١٣٨٦       نوامبر ٢٠٠٧
   آرامش را کدامین کنش؟
(هانوفر ٢٦ آبان ١٣٨٦) ١٧   نوامبر ٢٠٠٧

   آسمان چشم من ابریست

هانوفر شهریور ١٣٨٦

   در شوره‌زارِِ دارخیزانِ شب
٢١٬٠٥٬١٣٨٦     آلمان هانوفر 

•   پازاج

 

•   میثاق

 تهران ٢١/ ٠٢/ ١٣٦٣

•   مرثیه

 تهران     ٨/ ٥/ ١٣٦٣